The 3RD international academic conference Sociology of religion in late modern society


Sukhorukov V.V.

Belgorod State University, Belgorod, Russia

Lebedev S.D.

Belgorod State University, Belgorod, Russia

ID of the Article: 5704


For citation:

Sukhorukov V.V., Lebedev S.D. The 3RD international academic conference Sociology of religion in late modern society. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2014. No 6. P. 142 


 

Content No 6, 2014