Dbrenkov V.I., ravtchenko .I. Metody sotsiologhicheskogo issledovaniya (lassitcheskiy universitetskiy utchebnik) (Methods of sociological research. Classical textbook in sociology). ., 2008 reviewed by I.V. Popova (Yaroslavl state University, Yaroslavl, Russia

Dbrenkov V.I., ravtchenko .I. Metody sotsiologhicheskogo issledovaniya (lassitcheskiy universitetskiy utchebnik) (Methods of sociological research. Classical textbook in sociology). ., 2008 reviewed by I.V. Popova (Yaroslavl state University, Yaroslavl, Russia


Popova I.V.

Yaroslavl state University, Yaroslavl, Russia pivik@list.ru

ID of the Article:

Rubric: Book reviews

For citation:

Popova I.V. Dbrenkov V.I., ravtchenko .I. Metody sotsiologhicheskogo issledovaniya (lassitcheskiy universitetskiy utchebnik) (Methods of sociological research. Classical textbook in sociology). ., 2008 reviewed by I.V. Popova (Yaroslavl state University, Yaroslavl, Russia. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2015. No 8. P. 170-172 


 

Content No 8, 2015