Bozhkov O.B. Sotsiologhiya. Kurs Lektsiyi (Sociology. Acourse of lectures). SPb., 2015 reviewed by I.V. Popova

Bozhkov O.B. Sotsiologhiya. Kurs Lektsiyi (Sociology. Acourse of lectures). SPb., 2015 reviewed by I.V. Popova


Popova I.V.

Yaroslavl state University, Yaroslavl, Russia pivik@list.ru

ID of the Article:

Rubric: Book reviews

For citation:

Popova I.V. Bozhkov O.B. Sotsiologhiya. Kurs Lektsiyi (Sociology. Acourse of lectures). SPb., 2015 reviewed by I.V. Popova. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2015. No 12. P. 155-156 


 

Content No 12, 2015