Bozhkov O.B. Sotsiologhiya. Kurs Lektsiyi (Sociology. Acourse of lectures). SPb., 2015 reviewed by I.V. Popova


Popova I.V.

Yaroslavl state University, Yaroslavl, Russia pivik@list.ru

ID of the Article:

Rubric: Book reviews

For citation:

Popova I.V. Bozhkov O.B. Sotsiologhiya. Kurs Lektsiyi (Sociology. Acourse of lectures). SPb., 2015 reviewed by I.V. Popova. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2015. No 12. P. 155-156 


 

Content No 12, 2015