New sociological indices


Кorytnikova N.V.

V.N. Karazin National University, Kharkov, Ukraine kortnadeshda@yandex.ru

ID of the Article:


For citation:

Кorytnikova N.V. New sociological indices. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2014. No 3. P. 148-149 


 

Content No 3, 2014