About the Authors

Ovcharov ..E-mail: anton19742006@yandex.ru

N.T. Lobachevski Nizhniy Novgorod State University, Nizhniy Novgorod, Russia

Articles in journal:


Screen version