Rubrics List
Articles in Rubric:
Academic events


2021

No 9-2021No 8-2021No 7-2021No 6-2021No 5-2021
No 4-2021
No 3-2021
No 2-2021


No 11-2021

No 1-2021
2020

No 8-2020No 7-2020No 5-2020


No 4-2020
No 3-2020
No 2-2020


No 12-2020No 1-20202019

No 9-2019


No 8-2019


No 7-2019


No 6-2019No 5-2019


No 4-2019No 3-2019No 12-2019
No 11-2019


No 1-20192018

No 9-2018

No 8-2018


No 6-2018No 5-2018No 4-2018No 3-2018


No 2-2018
No 12-2018


No 11-2018No 10-2018No 1-20182017

No 9-2017


No 8-2017No 6-2017


No 5-2017No 3-2017


No 2-2017


No 11-2017


No 10-2017

No 1-20172016

No 8-2016No 7-2016No 6-2016


No 4-2016


No 2-2016
No 12-2016No 11-2016


No 10-2016


2015

No 9-2015No 7-2015


No 6-2015No 2-2015

No 12-2015


No 11-2015No 1-2015


2014

No 8-2014


No 7-2014


No 6-2014


No 4-2014


No 3-2014


No 2-2014


No 12-2014No 10-2014


No 1-2014

   

Introducing an articleSociological Studies
11 2017


Savchenko T.N. Teslavskaia(Olkina) O.I.
Role community in modern Russia

 The article text.
 

Archive

   2021      2020      2019   
   2018      2017      2016      2015      2014   

└­§ŔÔ Šˇ­ÝÓŰÓ šÓ 2014-2000 ŃŃ.