Ryzhova S.V. Etnitcheskaya identichnost’ v kontekste tolerantnosti (Ethnic identity in the context of tolerance) М., 2011 reviewd by V.V. Volkov.


Volkov V.V.

Dr. Sci. (Soc.), PhD, Prof., Academic Director, Institute for the Rule of Law, the European University at Saint- Petersburg, Saint-Petersburg, Russia volkov@eu.spb.ru

ID of the Article: 5931

Rubric: Book reviews

For citation:

Volkov V.V. Ryzhova S.V. Etnitcheskaya identichnost’ v kontekste tolerantnosti (Ethnic identity in the context of tolerance) М., 2011 reviewd by V.V. Volkov.. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2014. No 3. P. 155-157 


 

Content No 3, 2014